buy lasix online, luxury daily, save this image, see story, generic #fbwyhkpwmja, alcohol buy tenormin in india, how does order tenormin online for cold sores how fast does it work

Grunnstønad

Grunnstønad er en ytelse fra NAV, som du som lider av en kronisk hudsykdom som psoriasis eller atopisk eksem, eller av psoriasis artritt, kan ha rett til. Grunnstønad kan gis til å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.

Hvem kan få gunnstønad?

Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.
Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. (se lenger ned på siden for gjeldende satser)

Hvordan søker du?

Du kan få raskere svar hvs du selv innhenter den informasjonen som NAV trenger for å behandle søknaden. Du kan inngå en serviceavtale med ditt lokale NAV-kontor om dette.
Søknaden sendes til ditt lokale NAV-kontor.
NAV lover en maksimal behandlingstid på søknaden på 5 måneder.

Dette kan du gjøre selv

  • innhenting av legeopplysninger evt. også andre rapporter (f.eks. fra PPT-kontor eller skolerapport mv.)
  • dokumentasjon av ekstrautgifter (f.eks. kvitteringer evt. oversikt/oppsett over sansynliggjorte løpende ekstrautgifter). Det er viktig at denne dokumentasjonen spares over tid, slik at det kan påvises at det er tilbakevendende utgifter.

Hva kan du få?

Du kan få stønad til:

  • drift av tekniske hjepemidler
  • transport
  • førerhund
  • hold ac teksttelefon og særlige tilfeller vanlig telefon
  • bruk av proteser, støttebandasjer o.l.
  • fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis
  • slitasje på klær og sengetøy

Utdypninger

Enkelte diagnoser som for eksempel cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre dignoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må ekstrautgiftene vurderes konkret.

Ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler. Slike ekstrautgifter oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.

Begrensninger

En får ikke dekket utgifter til transport dersom funksjonsevnen blir nedsatt etter at en fylte 70 år. Med "ekstra" transport er ment at du må bruke annen og dyrere transport på grunn av sykdom m.m. enn andre som bor på samme sted. Ellers er det ingen aldersgrense for å ha rett til grunnstønad.

Det gis ikke grunnstønad til anskaffelse av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse.

Når blir pengene utbetalt?

Grunnstønaden er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden.

Satser grunnstønad

Søknadsskjema kan du få på ditt lokale NAV-kontor eller laste ned her:

Du kan lese mer om grunnstønad i folketrygdloven kapittel 6.