#txsjqlo online uk, without prescription trimox, airplaydirect.com, buy #kakrq online, luxury daily, no comments, save this image

Hjelpestønad

Hjelpestønad er en ytelse fra NAV som kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming. Foreksempel, smøring av hud, KP-bad osv.

Hvem kan få hjelpestønad?

Det er en forutsetning at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter deg i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

Når foreligger et særskilt pleie- og tilsynsbehov?

Hva menes med privat pleieforhold?

At pleien/tilsynet blir utført av private, for eksempel

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • andre slektninger
  • naboer eller andre

Hvordan søker du?

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som NAV trenger for å behandle søknaden. Du kan inngå en serviceavtale med NAV lokalt om dette.

Det er viktig å få fram i søknaden at du har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden vil gi deg muligheten til å opprette det.

Søknaden sendes til ditt lokale NAV-kontor. Maksimal behandlingstid for søknad om hjelpestønad er fem måneder.

Dette kan du gjøre selv

Innhenting av legeopplysninger evt. også andre rapporter (f.eks. fra PPT-kontor eller skolerapport mv.)

Hva kan du få?

Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad). (Se lenger ned på siden for satser).

Begrensninger

Hjelpebehov som det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie, kan ikke dekkes av hjelpestønad. Dette gjelder selv om du må betale egenandel til kommunen for tjenesten. Dersom du er hjelpetrengende og ikke har klart å få istand et faktisk plaieforhold på grunn av svak økonomi, kan du likevel få hjelpestønad. Forutsetningen er at du da får i stand et pleieforhold når hjelpestønaden blir utbetalt.

Når blir pengene utbetalt?

Hjelpestønaden er skattefri, og blir utbetalt en gang i måneden.

Satser hjelpestønad

De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2014.

Søknadsskjema kan du få på ditt lokale NAV-kontor eller fylles ut elektronisk på NAV sine side.