free samples where can i buy zoloft suppressive therapy

Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Hvem kan få forhøyet hjelpestønad?

Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets muligheter for å bli boende hjemme. Ved vurdering av pleie. og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på:

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
  • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende, og ikke omfanget av utgifter til leid hjelp eller inntektstap som følge av pleiebyrden.

Hvordan søker du?

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som trygdekontoret trenger for å behandle søknaden. Du kan inngå en serviceavtale med NAV lokalt om dette.

Det er viktig at søknaden inneholder:

erklæring fra legen som viser

  • hvor mye funksjonsevnen er nedsatt og årsaken til dette
  • hvor stort behovet er for stimulering, opplæring og trening er

beskrivelse fra deg av

  • hvor omfattende pleieoppgaven er
  • hvor mye den binder den som gjør arbeidet

Alt dette skrives direkte inn i skjemaet. Søknaden sendes NAV lokalt der du bor, eller elektronisk på NAV.no. Maksimal behandlingstid for fohøyet hjelpestønad er fem måneder.

Dette kan du gjøre selv

Innhenting av legeopplysninger evt. også andre rapporter (f.eks. fra PPT-kontore eller skolerapport mv.)

Hva kan du få?

Forhøyet hjelpestønad gis etter tre satser som du ser under.

Når blir pengene utbetalt?

Forhøyet hjelpestønad er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden.


Les mer om ordningen på NAV.no