cost of #ckytmmixjafq, order levaquin online without prescription, #torparibpqa no prescription, sale of generic trimox , price of trimox no prescription, http://www.museodelnovecento.org#furosemide

Særfradrag

Hvis man har store kostnader på grunn av  varig sykdom eller varig svakhet, kan dette i en del tilfeller gi rett til skattefradrag i form av særfradrag for store sykdomsutgifter.

GENERELT

Den som har usedvanlig store kostnader på grunn av varig sykdom eller varig svakhet skal som hovedregel ha særfradrag, se skatteloven §6-83. For at særfradrag skal kunne gis, forutsettes det årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene. I dette ligger at det må dreie seg om en kostnad som ikke hadde påløpt, eventuelt ikke hadde vært så stor, dersom sykdommen/svakheten ikke forelå.

Når du har krav på særfradrag, skal særfradraget settes til de faktiske kostnadene. Dvs. det er ingen begrensning oppad for særfradragets størrelse.

HVA ER USEDVANLIGE STORE SYKDOMSKOSTNADER?

Det er et vilkår for å få særfradrag at sykdomskostnadene har vært usedvanlig store. Kostnadene må i løpet av inntektsåret utgjøre minst kr. 9.180,-. Det kan ikke gis særfradrag i år hvor samlede kostnader er mindre enn grensebeløpet ovenfor.

TIDSFESTING AV FRADRAGET

Særfradrag gis i de år det er oppstått tilstrekkelige godkjente sykdomskostnader. Det er ikke noe krav om at kostnadene er betalt i løpet av året, så lenge du er forpliktet til å betale dem.

VARIG SYKDOM ELLER ANNEN VARIG SVAKHET

Generelt
Varig sykdom er en medisinsk betegnelse som omfatter alt som vår helsetjeneste skal ta seg av. Du må, dersom du krever særfradrag for store sykdomskostnader, kunne fremlegge legeattest aom konkluderer med varig sykdom. Varig svakhet er imidlertid et juridisk begrep som omfatter både fysiske og psykiske tilstander. Ved avgjørelsen av om varig svakhet foreligger, må det foretas en konkret vurdering hvor man blant annet legger vekt på hvor stort avvik det foreligger fra det "normale".

Det er normalt en forutsetning at sykdommen og/eller svakheten varig hemmer deg direkte i den daglige livsutfoldelse eller at det trengs løpende varig behandling for å holde tilstanden i sjakk.

Hva som menes med varig
Sykdom eller annen svakhet vil normalt kunne anses som varig dersom tilstanden har vart i minst to år eller må antas å vare i minst to år. Dette gjelder selv om du ble frisk eller ville blitt frisk tidligere dersom du hadde fått behandling. Er du likevel symptomfri i lengre perioderom gangen, må utgangspunktet være at kravet til varighet ikke anses som oppfylt. Dette til tross for at at problemene kommer tilbake med jevne mellomrom. Imidlertid må det tas med i totalvurderingem hvor alvorligede akutte problemene er og hvor lang tid det går mellom hver gang det oppstår akutte problemer.

Legeattest
Du har plikt til hvert år å legge legeattest ved selvangivelsen når du krever fradrag for sykdomskostnader. Dersom du har fremlagt legeattest hvor det fremgår at sykdommen er kronisk, behøver du likevel ikke å fremlegge legeattest hvert år.

SANNSYNLIGGJØRING/DOKUMENTASJON AV KOSTNADENE

Det er ikke gitt særskilte regler om krav for sannsynliggjøring av kostnadene i forhold til reglene om særfradrag. Ligningsmyndighetenes holdning er at kravet til dokumentasjon ikke bør settes så strengt at skatteytere nektes fradrag for vesentlige merutgifter som skatteyter overveiende sannsynlig har hatt, selv om disse ikke formelt kan dokumenteres. Kravet til slik sannsynliggjøring må vurderes blant annet ut fra hva kostnaden gjelder, størrelsen av kostnadene, hvor lett kostnadene lar seg dokumentere, hvilken forutsetning vedkommende skatteyter har hatt for å ta vare på dokumentasjon og hvilke oppfordringer skatteyter har hatt til dette. Skjema utarbeidet av Norsk Psoriasisforbund ved spesifikasjon av ekstra kostnader som følge av varig sykdom/svakhet, er ikke uten videre tilstrekkelig for å dokumentere/sannsynliggjøre kostnadene. Skjemaet kan imidlertid gi en viss veiledning i forhold til kostnad som direkte eller indirekte kan knyttes til sykdommen.

For tilbakevendende merkostnader ved sykdommen som vanskelig lar seg dokumentere, kan sannsynliggjøring av merkostnadene for en sammenhengende periode i løpet av inntektsåret (minst en måned) være tilstrekkelig sannsynliggjøring av sykdomsutgiftene for hele inntektsåret.

KOSTNADENS ART

Generelt
Ved vurdering av særfradrag skal det, bortsett fra de unntak og begrensninger som er nevnt nedenfor, tas hensyn til alle kostnader som direkte eller indirekte er påført deg på grunn av sykdommen eller svakheten. Fradragsretten er avgrenset mot kostnader som også andre normalt pådrar seg, uten å ha tilsvarende sykdom eller svakhet. Kostnader av en art som det må antas at du ville ha hatt også om du hadde vært frisk, gir derfor bare grunnlag for særfradrag i den utstrekning sykdommen mv. fører til at kostnaden blir større enn den ellers ville ha vært.. Det tas således bare hensyn til merkostnader som skyldes sykdommen mv.

Eksempler på kostnader som gir rett til fradrag
Sykdomskostnader omfatter blant annet kostnader til egenandeler i den offentlige helsetjenesten (hos leger som har avtale med det offentlige), kostnader til medisin og kostnader til egnede medisinske hjelpemidler. Videre omfatter sykdomskostnader andre typer merkostnader på grunn av sykdommen, for eksempel eventuelle merkostnader ved å holde en bestemt diett, kostnader til reise til offentlig norsk sykehus for behandling, besøksreise til hjemmet fra sykehuset og ektefelles/samboers reise for å besøke den syke. Fradragssatsen ved bruk av bil settes lik kilometersatsen for avstandsfradrag som benyttes ved arbeidsreiser.

Som sykdomskostnader anses også kostnader til nødvendig hjelp i hjemmet. Kostnader til å skifte ut gulvtepper, sengetøy, mv. på grunn av allergiske reaksjonerkan etter omstendighetene helt eller delvis være en merkostnad på grunn av sykdommen. Det samme gjelder merkostnader ved særlig høyt forbruk av klær for eksempel på grunn av særlig stor slitasje, når dette er en følge av sykdommen.

FASTSETTELSE AV KOSTNADENS STØRRELSE

Det er de faktiske kostnader på grunn av sykdommen mv. som skal anses som sykdomskostnader. Er kostnadene av en type som skatteyteren ville pådratt seg uavhengig av sykdommen, er det bare merkostnader som skyldes sykdommen som er syksomskostnader.

Forholdet til andre særfradrag
Særfradrag på grunn av uvanlig store sykdomskostnader kan gis sammen med:
- særfradrag på grunn av alder
- særfradrag på grunn av uførhet
- særfradrag til mottakere av visse stønader og pensjoner

KOSTNADER TIL HELSEREISER

Kostnader påløpt i forbindelse med helsereiser gir ikke rett til særfradrag.

Helsereise er reise som foretas på grunn av sykdom eller svakhet, men hvor det normalt ikke foregår noen medisinsk behandling eller pleie i vanlig forstand. Det kan være reise til Syden av hensyn til sol/varme og liknende, reise til helsebringende kilderm gytjebad, reise til kursteder hvor det er maten og/eller de rolige omgivelsene som er helsebringende. Det er ligningsmyndighetene som avgjør om det fremsatte krav gjelder en helsereise eller en behandlingsreise.

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Psoriasis- og eksemforbundet har utarbeidet et skjema som kan benyttes som vedlegg til selvangivelsen ved søknad om særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter.

Her kan du laste ned bilaget til selvangivelsen for 2014.

Skjemaet er ment som en veiledning til hva du kan søke særfradrag om hvis du har diagnosene psoriasis, psoriasis artritt eller atopisk eksem. Det er ingen nødvendighet at du legger ved skjemaet, og det er heller ikke nødvendig med underskrift av lege på skjemaet slik det var tidligere.

Det som er påkrevet at vedlegges selvangivelsen ved søknad om særfradrag ved store sykdomsutgifter er legeattest fra spesialist. Det må fremgå av attesten at sykdommen er varig eller kronisk, og hvilken diagnose man har. I tillegg bør attesten ineholde hvilke former for behandling du benytter deg av, slik at dette er dokumentert ovenfor skattekontoret. Får du for eksempel henvisning til en fotterapeut eller til lysbehandling, be legen om å skrive dette inn i attesten din.

For at skattekontoret tydelig skal se sammenhengen mellom sykdommen og kostnadene som oppgis, skal det også legges ved et skriv hvor du selv beskriver diagnosen din, hvordan den påvirker deg, hvilke behandlingsformer du benytter deg av og hvorfor, og hvilke kostnader du søker særfradrag på grunnlag av. Med andre ord, dokumenter så godt som mulig. I  tillegg må du spare på aktuelle kvitteringer for kostnadene du søker fradrag for. Disse trenger ikke å sendes inn som vedlegg, men oppbevares for eventuelle etterkontroller.

skatteetatens egne nettsider kan du lese mer om særfradrag ved sykdom eller svakhet.